Mladinski servis

Loading…

Akontacija dohodnine

Po zakonu se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 EUR bruto, če študent ali dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje, ali če je izplačilo višje, je akontacija 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odšteje avtomatično olajšavo normirani stroški v višini 10 % od zaslužka.

Če je bilo delo opravljeno v času, ko je študent ali dijak izpolnjeval pogoje za priznanje posebne osebne olajšave, nakazilo pa opravljeno izven statusa, se akontacija ne odvede, če je izplačilo do vključno 400 € bruto.

Izjema za rezidente: akontacije se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 EUR, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 EUR.

Ne rezidentom se akontacija odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije.

 

Informacije za dohodnino 2022

(velja za obdobje od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022)

Akontacija dohodnine

 • 22,5 % neto za vsako nakazilo, višje od 400 EUR,
 • 22,5 % neto za vsako nakazilo, če dijak ali študent ne izpolnjujejo pogojev za posebno osebno olajšavo
 • 22,5 % za vsako nakazilo ne glede na višino nakazila, če je oseba nerezident

Posebna osebna olajšava za dijake in študente: 3.500,00 EUR

Pogoja za uveljavitev posebne osebne olajšave:

 • status dijaka ali študenta in
 • starost do 26. let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti (najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let), in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2022.

za zavezance s skupnimi dohodki do 13.716,33 EUR bruto je 4.500,00 EUR + (19.261,43 – 1.40427 * skupni dohodek)

za zavezance s skupnimi dohodki nad 13.716,33 EUR bruto je 4.500,00 EUR.

Prizna se vsakemu rezidentu pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V primeru, da starš člana prijavi kot vzdrževanega družinskega člana, član izgubi to olajšavo.

SKLEP

Če ima član status dijaka ali študenta in ga bodo starši uveljavljali kot vzdrževanega družinskega člana, lahko v letu 2022 neobdavčeno zasluži 4.697,99 EUR bruto. Tisti, ki pa jih starši ne uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane lahko neobdavčeno zaslužijo 12.684,00 € bruto.

Izračun za dohodnino je vedno potrebno narediti individualno, odvisno od tega, koliko je član zaslužil in seveda katere olajšave so mu priznane. Olajšave so odvisne od tega ali ima status študenta ali dijaka celo koledarsko leto in ali ga starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana. Pri izračunu pa je potrebno upoštevati tudi t.i. 10 % normiranih stroškov in 15,5 % PIZ.

 

Počitnice so tu! in z njimi tudi počitniško delo za dijake in študente.

Spodaj najdete nekaj koristnih informacij, ki vam pridejo prav če iščete delo oz. potrebujete napotnico za delo.

Pri vpisu v Mladinski servis Cerknica mora dijak oz. študent predložiti: potrdilo o vpisu, EMŠO, davčno številko, številko bančnega računa,  in osebne podatke.

 

Preko Mladinskega servisa lahko delajo:

·      osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,

·      osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,

·      osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ,

·      državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini,

·      osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta s pričetkom novega šolskega leta,

·      študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji, če niso zaposlene oz. vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Če še ne veste kje boste delali to poletje pa hitro skočite na https://tur-servis.si/dijaki-in-studenti/ ali FB stran https://www.facebook.com/KanuSafari/ in preglejte katera podjetja trenutno iščejo študente in dijake za počitniško delo.

Za dodatne informacije nas pokličite ali nas obiščite:

TUR SERVIS, d.o.o. , Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica, tel. 01 70 50 560, 051 307 680, e.mail. info@tur-servis.si

OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Obveznosti delodajalca so:

 • koncesijska dajatev v višini 16 % (od tega 8,4 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 3,8 % za ŠS) in dodatna
 • koncesijska dajatev v višini 2 %,
 • prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %,
 • prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 %, (do 1. 2. 2015 se je plačeval v obliki pavšala, po novem se odvaja v deležu od zaslužka dijaka ali študenta),
 • prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %.

Spremembe: 

Člani bodo od honorarja plačali prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%, po novem se jim bo delo preko študentskih servisov štelo v pokojninsko dobo (100 € – 15,5% = 84,50 €).

Uvede se minimalna urna postavka v višini 6,17 € bruto oziroma 5,21 € neto

Za vsakih doseženih 54 % bruto povprečne mesečne plače v letu  se prizna 1 mesec delovne dobe.

Primer izračuna:

Delež obremenitve

Znesek na računu

ZNESEK NA NAPOTNICI            100,00 €
NAKAZILO ČLANU

84,50 €

KONCESIJSKA DAJATEV 16 % + 2 %

18 %

18,00 €

PAVŠALNI PRISPEVEK ZA ZZS

                    –
PRISPEVEK PIZ

8,85 %

8,85 €

PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU

0,53 %

0,53 €

PRISPEVEK ZA ZZS

6,36 %

6,36 €

ZNESEK NA RAČUNU (brez DDV)

33,74 %

133,74 €

DDV na koncesijsko dajatev in prispevke

22 %

    7,42 €

SKUPAJ

41,16 %

141,16 €

Za delodajalce se z novimi spremembami administrativno nič ne spremeni

Stran je namenjena odprti pošti za dijake, študente in naročnike del. Na vaša vprašanja bomo odgovorili takoj, ko bo možno. Najkasneje v osmih dneh.

Mladinski servis izda napotnico.
Lahko jo dvignete osebno, ali pa vam jo pošljemo.
ZLATO PRAVILO: Napotnico dvignite pred začetkom dela.

 • Opravite delo.
 • Podjetje vrne izpolnjeni potrdili v Mladinski servis.
 • Mladinski servis zaračuna vaše delo podjetju.
 • Takoj po prejemu plačila vam Mladinski servis nakaže vaš zaslužek in vas obvesti o nakazilu

Delodajalci morajo poskrbeti, da njihovi študentje in dijaki izpolnjujejo določene zdravstvene pogoje za delo. Za enostavnejša dela zadostuje že zdravniško potrdilo, ki ga študentje pridobijo na podlagi rednih sistemskih pregledov v okviru študija. Za delo na bolj tveganih delovnih mestih pa morajo tudi študentje in dijaki opraviti obsežnejši zdravniški pregled.

Študentje in dijaki, ki opravljajo enostavna začasna dela pri delodajalcu preko študentske napotnice (pisarniško delo, vnos podatkov, pakiranje, lepljenje, pomoč v trgovini), kjer delavcem ne preti posebna nevarnost za zdravje, in na delovnih mestih, kjer ni specifičnih tveganj, zadošča zdravniško potrdilo, ki ga študent pridobi na podlagi opravljenega pregleda iz programa preventivnega zdravstvenega varstva študentov (t.i. sistematskega pregleda), ob pogoju, da je bil študent pregledan v obdobju, ki ne sme biti daljše od petih let. Študent oz. dijak dobi to potrdilo pri osebnem zdravniku ali tam, kjer je opravljal sistematski pregled.

Kadar pa ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti delavcev specifičnim tveganjem pri delu (delo na višini, delo v nočni izmeni, delo v hrupu, težja dela v proizvodnji…), mora delodajalec, ki nudi delo delavcu – študentu – zagotoviti pregled v celotnem obsegu iz 6. člena pravilnika pri pooblaščenem zdravniku, specialistu medicine dela in v rokih, ki jih na podlagi priloge k citiranemu pravilniku določa izjava o varnosti za konkretno delovno mesto.

V času, ko študent ali dijak dela pri delodajalcu, mora delodajalec v kadrovski evidenci hraniti original zdravniško potrdilo. Ko študent ali dijak zaključi z delom, pa mu ga mora delodajalec vrniti in v lastni kadrovski evidenci ohraniti le kopijo.

Kako so zavarovani člani Mladinskega servisa?

PRISPEVEK za občasna dela za zdravstveno zavarovanje in prispevek za poškodbe pri delu sta vključena v dajatve, ki jih delodajalcu zaračuna servis ter plača in uredi prijavo.

Dodatnih nezgodnih zavarovanj Mladinski servis za svoje člane nima.